Algemene voorwaarden van ‘wijregelenhet.nu’

1. Afsluiten abonnement
De klant sluit een abonnement af voor de duur van een jaar met een stilzwijgende verlenging van een jaar. De abonnementsprijs wordt voldaan per jaar vooraf.

2. Opdrachtuitvoering
De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ‘wijregelenhet.nu’ heeft geleverd.

‘Wijregelenhet.nu zal de opdracht uitvoeren vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling.

3. Personeel
In overleg met de opdrachtgever kan ‘wijregelenhet.nu’ tijdens de uitvoering van de opdracht de samenstelling van haar team medewerkers wijzigen, indien dit voor de uitvoering van de opdracht wenselijk is. Deze wijziging heeft geen invloed op de deskundigheid van de medewerkers, noch de continuïteit van de uitvoering.

Bij ziekte van medewerkers wordt in overleg met de opdrachtgever voor gelijkwaardige vervanging gezorgd of wordt in overleg de opdracht uitgesteld.

4. Betaling
De betaling vindt na de dienstverlening plaats en direct aan de dienstverlener. ‘Wijregelenhet.nu’ heeft hierin geen bemoeienis en stuurt geen factuur.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op enig andere wijze tekort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

5. Duur en afsluiting opdracht
De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd en afgehandeld.

6. Vertrouwelijkheid
‘Wijregelenhet.nu’ verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Voor medewerkers of freelancers die in opdracht van ‘wijregelenhet.nu’ werken geldt dezelfde verplichting.

‘Wijregelenhet.nu’ zal voorts in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

7. Klachtenprocedure
Eventuele klachten die ‘wijregelenhet.nu’ ontvangt, worden als volgt in behandeling genomen.

– De klant die een klacht indient krijgt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
– De behandeling van de klacht is altijd vertrouwelijk.
– Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de indiener van de klacht hiervan voor het verstrijken van de 4 weken termijn in kennis gesteld worden. Het uitstel moet worden toegelicht en er moet een indicatie gegeven worden, wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
– De bewaartermijn van een klacht en de afhandeling wordt intern geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.
– In geval de klant niet akkoord gaat met de afhandeling van de klacht treedt de geschillenregeling in werking.

8. Geschillenregeling
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

– Onopgeloste geschillen tussen de klant en ‘wijregelenhet.nu’ in de klachtenprocedure kunnen zowel door de klant als door ‘wijregelenhet.nu’ aanhangig worden gemaakt bij een door ‘wijregelenhet.nu’ aangezochte mediator, te weten: J. Beunes te Oosterbeek, geregistreerd bij de Mediatorfederatie & Kwaliteitsregister.
– Deze mediator neemt een geschil slechts in behandeling, indien de klant zijn klacht eerst bij ‘wijregelenhet.nu’ heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
– Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de mediator aanhangig te worden gemaakt.
– Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd aan de mediator voor het dan geldende tarief.
– De klant kan een geschil voorleggen aan deze mediator.
– Wanneer ‘wijregelenhet.nu’ een geschil wil voorleggen aan deze mediator, moet zij eerst de klant schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. ‘Wijregelenhet.nu’ dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
– De beslissing van de mediator gebeurt in de vorm van een bindend advies.

9. Overige bepalingen
Mochten er zich tijdens de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen, die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in overleg naar een oplossing worden gezocht.