cropped-site-wrh.nu-08-2.jpgBijverdienen?

Wat is belastingvrij bijverdienen?
Met bijverdienen wordt eigenlijk bedoeld: een klein inkomen. Vaak gaat het hier om de partner van iemand met een ‘normaal’ inkomen. Er wordt soms ook wel eens gedacht dat men naast een uitkering nog belastingvrij  mag bijverdienen. Werken mag altijd, dit ziet de overheid graag, maar bedenk dat inkomsten op een uitkering ingehouden worden.

De belastingdienst stimuleert het werken. Daarom worden er allerlei heffingskortingen gegeven. Wie werkt heeft sowieso recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast hebben veel mensen nog recht op aanvullende heffingskortingen. Hierdoor zal er veel minder belasting betaald hoeven worden. En in het gunstige geval hoeft er geen inkomstenbelasting betaald te worden.

Inkomstenbelasting en ZVW-premie
Wie in loondienst werkt betaalt loonbelasting. Dit is inkomstenbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon en die de werkgever betaalt aan de belastingdienst. Inkomstenbelasting is de belasting die men verschuldigd is over inkomsten uit arbeid. Het lijkt lastig maar in principe zijn beiden hetzelfde, met het verschil dat loonbelasting direct door de werkgever ingehouden wordt en inkomstenbelasting moet je vaak zelf opgeven bij de belastingdienst. Op de eindstreep betaalt iedereen in eerste instantie net zoveel. Hoeveel inkomstenbelasting er betaald moet worden hangt af van de hoogte van het inkomen. De belastingdienst hanteert vier schijven die telkens een hoger tarief kennen.

ZVW staat voor Zorgverzekeringswet. Iedereen uit de eerste twee schijven betaalt premie Zorgverzekeringswet, afgekort ZVW-premie. Hoe hoger de inkomsten, hoe hoger de premie.

Belastingvrij bijverdienen: hoeveel?
Zoals eerder gezegd hangt het van het recht op heffingskortingen af hoeveel men belastingvrij kan verdienen. Omdat iedereen recht heeft op de algemene heffingskorting gaan we hier als eerste van uit. Voor 2013 bedraagt de maximale algemene heffingskorting € 2.001 en voor mensen met de AOW-leeftijd € 1.034. Wie tot € 19.645 verdient betaalt aan belastingen 37 %. en met de AOW-leeftijd 19,1%. Het is zelf uit te rekenen welk bedrag men ongeveer kan verdienen zonder hier al te veel belasting voor te moeten betalen. Daarnaast kan iemand nog recht hebben op meerdere heffingskortingen, waardoor er nog meer te verdienen valt.

Is het legaal om bij te verdienen zonder belasting te betalen?
Bijverdienen, dus naast je normale inkomen nog een extra inkomen hebben mag. Wel is het de bedoeling dat je alle inkomsten opgeeft aan de belastingdienst. Hoeveel je uiteindelijk moet betalen aan inkomstenbelasting hangt zoals hierboven te zien is van verschillende factoren af. Zelfs als je uiteindelijk heel weinig belasting moet betalen of zelfs helemaal niks, dan nog wil de belastingdienst weten hoeveel je verdiend hebt. Bijverdienen zonder dit op te geven aan de fiscus is dus strafbaar. Aangifte doen van je inkomsten kan tegenwoordig heel simpel via de website van de belastingdienst, waar een aangifteprogramma kan worden gedownload.

Wie zijn inkomsten niet opgeeft loopt het risico op een naheffing plus een boete. De boete bedraagt tot € 4.920 per geval, naast het bedrag dat nog aan belasting betaald moet worden. Dit zijn geen bedragen om te negeren. Wie een aanslag ontvangt over een jaar waarover geen inkomstenbelasting is betaald, is dan ook verplicht deze te betalen plus de eventuele boete. Doe je dit niet dan volgt er een dwangbevel. Wanneer je vervolgens nog steeds niet betaalt dan is de belastingdienst gemachtigd het bedrag van je bankrekening af te schrijven, ook als dit zou beteken dat je in het rood komt te staan. Laat het niet zover komen en geef alle inkomsten op. Dit geldt zowel voor jezelf maar ook voor bijverdiensten die de partner ontvangt. In de meeste gevallen echter is er zoveel recht op heffingskortingen dat het te betalen bedrag aan belasting uiteindelijk wel meevalt.

Bron: http://financieel.infonu.nl/belasting/109585-mag-je-belastingvrij-bijverdienen.html

Belastingvrij verdienen in 2016, 2017 en 2018, hoe werkt dat?
Wanneer er gesproken wordt over een belastingvrij inkomen en belastingvrij geld verdienen wordt bedoeld dat u een zodanig inkomen hebt dat u per saldo geen belasting hoeft te betalen. Geen loonbelasting en geen inkomstenbelasting. Dat is eenvoudig haalbaar als uw inkomen niet te hoog is. In 2017 ligt de grens voor een belastingvrij inkomen op ongeveer 6.500 euro per jaar. Dat lijkt niet zoveel maar als dit uw enige inkomen is, is het mooi meegenomen. Bijkomend voordeel is dat dit inkomen geen belemmering is voor de uitbetaling van een zorgtoeslag, huurtoeslag of een andere fiscale toeslag. Dit inkomen gaat dus niet ten koste van uw fiscale toeslag. En dit inkomen is niet te hoog voor een student die studiefinanciering ontvangt. Die verliest zijn studiefinanciering mogelijk pas zodra hij meer verdient dan € 14.215. Een belastingvrij inkomen is mogelijk door de samenhang van de belastingtarieven, fiscale heffingskortingen van de Belastingdienst.

Bron: https://financieel.infonu.nl/belasting/119080-belastingvrij-verdienen-2017-en-2018.html

 

Regeling dienstverlening aan huis.

Welke regels gelden er voor dienstverlening aan huis?
U valt onder de Regeling Dienstverlening aan huis als een particulier u maximaal 3 dagen per week inhuurt voor werkzaamheden voor zijn huishouden. Het moet gaan om werk dat u met enige regelmaat doet, meestal in en rond de woning van de particulier. Losse opdrachten of eenmalige klussen vallen niet onder de regeling.

Voorbeelden dienstverlening aan huis
Onder de Regeling dienstverlening aan huis vallen onder andere de volgende regelmatig terugkerende werkzaamheden:
schoonmaken, wassen, strijken en koken;
de tuin onderhouden;
honden uitlaten;
boodschappen doen of medicijnen ophalen;
oppassen;
huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld een hulp in de huishouding voor ouderen en langdurig zieken;
zorg verlenen, al dan niet via een persoonsgebonden budget (pgb).

Niet per se in of rond het huis
Bij dienstverlening aan huis gaat het meestal om klussen in en om het huis. Dit betekent niet dat de werkzaamheden altijd in of rond de woning van de particulier moeten gebeuren. U mag bijvoorbeeld oppassen in uw eigen woning. Het kan ook zijn dat uw particuliere opdrachtgever hulpbehoevend is en tijdelijk ergens anders verblijft. In dat geval mag de dienstverlening op die tijdelijke locatie plaatsvinden.

Regels voor werknemer
Als u een arbeidsovereenkomst heeft en werkt onder de Regeling dienstverlening aan huis, heeft u recht op:
– Loon. Dit moet u vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon;
– Een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs;
– Doorbetaalde vakantie. Wie bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie;
– Maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt; (Op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord vindt u een tabel met bedragen over het minimumloon.)
– Verlof volgens de Wet arbeid en zorg;
– Een veilige en gezonde werkomgeving. U heeft namelijk te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die daarvoor moet zorgen.

Geen gewone werknemer
Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo kan de particuliere opdrachtgever uw arbeidsovereenkomst opzeggen zonder daarvoor toestemming te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). U kunt dus zonder ontslagvergunning worden ontslagen. Uw particuliere werkgever moet wel de normale opzegtermijn in acht nemen.

Ook draagt de particuliere werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af. U bent dus niet verzekerd voor:
de Ziektewet;
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)’;
de Werkloosheidswet (WW).
U heeft dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kunt u zich vrijwillig verzekeren bij het UWV.

Bijverdienen naast een uitkering
Als u gaat werken als dienstverlener, kan dit gevolgen hebben als u een uitkering ontvangt. U moet uw bijverdiensten in ieder geval doorgeven aan de instantie waarvan u uw uitkering krijgt: de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV of de gemeente. Zij kunnen ook meer informatie geven over de gevolgen voor uw uitkering.

Dienstverlener doet aangifte bij Belastingdienst
U moet zelf aangifte doen van uw inkomsten bij de Belastingdienst. Of en hoeveel belasting u moet betalen, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Gevolgen bijverdienen voor toeslagen en belastingen
Uw bijverdiensten als dienstverlener kunnen ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt. Op Toeslagen.nl kunt u zien of dit het geval is. Hier kunt u ook nagaan of u recht krijgt op kinderopvangtoeslag, doordat u bent gaan werken.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord